Home » » Diajar basa sunda

Diajar basa sunda

Dugi ka danget ieu, buku-buku pangdeudeul pangajaran basa Sunda teh karaos kirang keneh. Atuh teu matak heran upami kakuping sora-sora humandeuar ti paraguru basa Sunda di sakola, majar ngaraos abot ngajarkeun basa Sunda, jalaran heureut pakeun kirang bahan. Tangtos bae, ieu teh hiji rereged anu kedah tiasa diungkulan enggoning ngaronjatkeun ajen pangajaran basa Sunda.

Dumasar kana ha! eta pisan, sirn kuring saparakanca nyusun ieu buku Peperem'an, manawi tiasa dianggo sumber pangrojong pangajaran basa Sunda cepengeun guru sareng murid, boh di SD, di SMTP, atanap'i d'i SMTA. Bahan-bahan nu aya dina ieu buku ngahaja kenging m’ilih supados Iuyu sareng materi nu aya dina GBPP basa Sunda

Atuh kanggo umum anu hoyong mikawanoh basa sareng budaya Sunda, ieu buku tiasa dianggo cepengan, minangka panganteur enggoning neuleuman budaya Sunda nu langkung jembar.

Sanaos teu patos Iengkep, nu nyusun sakedah poiah ngusahakeun supados materi dina ieu buku tiasa ngebrehkeun kabeungharan basa sareng budaya Sunda. Kumaha beunghama kecap-kecap basa Sunda upamina, baris kagambar dina bab Rupa~rupa Omongan, Rupa-rupa Diuk, Rupa~rupa Leumpang, atanapi dina bab Obahna Anggota Baden. Sawatawis materi ngahaja diwuwuhan ku gambar. Maksadna, supados sing saha anu hoyong mikawanoh barang-barang warisan budaya Sunda, tiasa terang kalawan jentre kana barangna.

Dina mahabuna kamajuan elmu pangaweruh kiwari, umumna nu diudag teh pasualan atanapi pangaweruh nu anyar. Ku kituna, sabengbatan man ieu buku teh sapertos nu teu aya pupurieunana da sasat hiji pabetekan nu eusina paparabotan heubeul. Moal boa seueur di antawisna anu tos teu dipikawanoh deui ku balarea. Tah, bilih teras lapur kateureuy wak’tu, urang pulungan deui nu tos nyarahcal m ruragan-laleungitan teh. Eta cenah tos teu Iuyu sareng paneka fa keun bae, da iieu mah niatna oge kapan ngampihan. Bil'ih b anak incu katambias, lali ka purwadaksi.

Tangtos bae ieu buku teh seueur keneh kakiranganana

..-...-.J AA--..~ ”AM-..‘;‘! AAA.“ .A...‘ I, il' A1.‘.‘-. AL-7

0 comments:

Post a Comment

close

Popular Posts