Home » » Dongeng kunti nyikikik

Dongeng kunti nyikikik

Anu Nyikikik

Di hiji lembur nu teu patos sepi, aya dua mojang, Ai sareng Rini. Ai sanès rai Rini mung ukur kapi rai, duanana sami putuna Aki Didi. Henteu geulis kawanti-wanti mung nyari, matak resep nu ningali. Duanana sami getol ngaji. Henteu masantrèn mung nyantri. Unggal tos magrib ngabring ka masjid ngadon ngaraji maranti.

Kacarioskeun Yudi sareng Rudi putu-putu Punduh Iri, tatanggi Mang Udi tukang patri, raresepeun ka Ai sareng Rini. Upami èta putu-putu Aki Didi marulih ngaji, Yudi sareng Rudi sok ngarintip. Harita ogè sami, wanci magrib Yudi sareng Rudi nembè mandi. Henteu hilap nyemprotkeun minyak wangi. Tacan isa tos nangkring dinu suni.

Ditungguan atos lami, isa tos ngalih wanci, nu ngaji duka di mendi, kalah kulit digègèl reungit. Lami nyèèpkeun wanci, nu dianti teu katingali, kalah hawar-hawar na ceuli, aya nu pating cikikik seuri. Mimiti bulu punduk pating puriding, aranjeuna silih tingali piligenti. Sieun oge ditahan da pameng tos lami nganti. Nanging nu seuri aya deui, malah beuki tarik pating cikikik. Yudi sareng Rudi tos sieun leuwih ti misti. Boa Kunti nyiliwiri. Aranjeuna lumpat muru bumi si Aki, Punduh Iri. Ngan margi tebih kedah ngalangkung ka pipir leuit caket bumi Nini Uti.

Yudi sareng Rudi teu kebat mulih, kalah teras ngilik-ngilik, sareng nilik-nilik tina bilik. Kadangu sidik, nu patingcikikik teh ti imah Nini Uti. Aranjeuna panasaran ngetrok panto bumi si Nini. Barang dibuka brèh katingali, Susi, Tuti, sareng Wati putu Nini Uti nuju patingcikikik seuri ningali pipi kapi adi Susi, Tuti, sareng Wati, nu namina Yuli, muringis bari jebi margi bareuh pipi saageung tumpukan surabi margi nyeri gugusi.

0 comments:

Post a Comment

close

Popular Posts