Home » » MA IKA PAMASS

MA IKA PAMASS

Wadia Balad SAPAMASSJatinangor, 7/01/2017, MA (Musawarah Anggota) IKA PAMASS UNPAD lumangsung lungsur langsar aya dian ginanjar kawilujengan diwuwuh ku sumanget lawung dulur medalkeun organisasi SAPAMASS sinareng Anggaran Dasar (AD) , Anggaran Rumah Tangga (ART). 

Pamass (Paguyuban Mahasiswa Sastra Sunda) mangrupa hiji organisasi mahasiswa nu tumuwuh di Program Studi Sastra Sunda, Fakultas Sastra anu kiwari jadi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran. Pamass diadegkeun di Bandung, ping 16 Séptémber 1964. Pamass boga suluk, nyaéta “Sunda Janaraya Marganing Utama” nu miboga harti: unggal jalma bisa ngamalkeun sagala kamampuan nu aya dina dirina, tangtu leuwih unggul ti nu lianna jeung kasampurnaan hirup bisa kahontal.
Maksud jeung tujuan diadegkeun Pamass, nyaéta pikeun ngabeungkeut mahasiswa nu keur nyuprih élmu di Program Studi Sastra Sunda Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran dina hiji beungkeutan organisasi, ogé ngarojong jeung nanjeurkeun basa, sastra, katut budaya Sunda. Salian ti éta, Pamass ogé diadegkeun pikeun ngatik anggotana sangkan jadi insan akademis nu boga ajén diri, watek sarta budi anu luhung.
Pamass miboga struktur ais pangampih di jerona. Pamass miboga sipat kakulawargaan anu boga tujuan pikeun ngaraketkeun unggal anggota di jerona sangkan teu aya sekat antara mahasiswa entragan anyar jeung mahasiswa entragan baheula.
Nalika Pamass ngajalankeun hiji kagiatan, hal éta tara leupas tina sisi sosial jeung kabudayaan. Kagiatan-kagiatan éta disaluyukeun sareng unit-unit nu aya dina widang minat sareng bakat mahasiswa, sapertos Tepass (Téater Pamass), Usép (Unit Sépak Bola Pamass), Majalah Tangara, Kaagamaan (Rohis).
Di Fakultas, Pamass katelah hiji Himpunan nu paling motékar, boh dina widang pendidikan, dina widang olah raga, komo deui dina hal nanjeurkeun budaya Sunda.

Pupuhu Pamass ti ngawitan ngadeg

 1. ...-1980 Ruswara Hadisomantri
 2. -1983 Wawan Darmawan
 3. 1983-... Maryadi Aminuddin
 4.  1991-1992 Yuda Farid
 5.  1992-1993 Dedih Supriadi
 6.  1993-1994 Tedi Permadi
 7.  1994-1995 Endang Dedih
 8.  1995-1996 Bambang Supena
 9.  1996-1997 Yadi Suryadi
 10.  1997-1998 Eris Risnandar
 11. 1998-1999 Ujang Sudrajat
 12. 1999-2000 A.Yogaswara
 13. 2000-2001 Soni Cucup Sarwono
 14. 2001-2002 Djasepudin
 15. 2003-2004 Rahmat Sopian
 16. 2004-2005 Yuli sani
 17. 2005-2006 Suci Andari
 18. 2006-2007 Alam
 19. 2007-2008 Dede Nurjaman
 20. 2008-2009 Agus Mahardika
 21. 2009-2010 Asep SupriadiRumpaka Karatagan Pamass

Pamass Paguyuban Mahasiswa Sastra Sunda
obor tatar Pasundan
seuweu-siwi Siliwangi
di Universitas Padjadjaran
ngolah daya nganggit pangarti
miara ajén budaya
ngarumat jagat Pasundan
Wiwaha Ajeg Digjaya!
0 comments:

Post a Comment

close

Popular Posts