Wali Qutub Tanah Jawa / Guardian Qutub Java

Asslamualaikum.
Shalawat dan salam kepada nabi besar nan agung. Nabi muhammad saw.
Banyak pertanyaan tentang siapa wali qutub jaman sekarang.
Berikut salah satu tanda tandanya.
1. Menjanga amalaian syariat.
2. Shalat selalu awal waktu (minimal 15 menit sebelum waktu shalat sudah di sejadah)
3. Kalau makan sedkit dan bejamaah.
4. Sedikit tidur dan jarang tidur bahkan pulihan tahun kalau malam duduk dan zikir semalaman. Sehabis shalat shalat sunah
5. Membimbing semua muridnya dengan apik dan bijaksana.
6. Tidak pernah menyalahkan ajaran orang lain.
7. Tidak pernah benci terhadap ulama yg lain nan sejaman
8. Tidak pernah memeriksa murid orang lain
9. Tegas dan tanggung jawa.


Masih banyak ciri cirinya.
Kalau masih penasaran. Silahkan temui beliau.
Usia nya pada saat tulisan ini di tulis adalah 73tahun.
Nama asli nya. Abdul Gaos.
Nama gelar . Syeikh Muhammad Abdul Gaos Saefulloh Maslul (merupakan gelar dari gurunya beliau yaitu abah anom suryalaya)
Semoga membantu. Bagi para pencari wali wali alloh. Demi menggapai ridho alloh
Wassalam

Asslamualaikum.

Blessings and greetings to the great prophet nan. The Islamic prophet muhammad.

A lot of questions about who the guardian qutub today.

Here's one sign of his mark.

1. keep the same amalaian.

2. Prayer is always the beginning of time (at least 15 minutes before Salaat time already in the sejadah)

3. If eating little and bejamaah.

4. A little sleep and rarely sleep even pulihan year if night sitting and remembrance day. After praying the prayer sunnahs

5. Guide all his disciples with wisdom.

6. Never blame the teachings of others.

7. Never hate against another cleric nan coeval

8. Never examine the disciple others

9. Firmly and responsibility.

Still many traits distinguish it.

If still curious. Please meet him.

His age at the time of this writing is written 73tahun.

His original name. Abdul Gaos.

The name of the title. Sheikh Muhammad Abdul Gaos Saefulloh Maslul (the title of his teacher he namely abaad suryalaya anom)

Hopefully helpful. For the guardian the guardian search alloh. For the sake of reaching ridho alloh

Wassalam

Ajaran Abah Gaos

Ajaran Abah Gaos 

dibawah ini adalah intisari dari ajaran abah gaos, turun temurun dari abah anomTanbih ini dari Syaikhuna Almarhum Syaikh Abdullôh Mubârok bin Nur Muhammad yang bersemayam di Patapan Suryalaya kajembaran rahmaniyah. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid pria, wanita, tua, muda. Semoga ada dalam kebahagiaan, dikarunia Allôh subhânahu wa ta‘âlâ kebahagiaan yang kekal dan abadi dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian.
          Pun pula semoga Pimpinan Negara bertambah kemuliaan dan keagungannya supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur dlohir dan bathin.
          Pun kami tempat orang bertanya tentang Thorîqot Qôdiriyyah Naqsyabandiyyah Pondok Pesantren Suryalaya, menghaturkan dengan tulus ikhlas, wasiat kepada segenap murid-murid; berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama dan negara.
          Ta’atilah kedua-duanya tadi sepantasnya, demikian sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara, ta’at ke Hadlrot Ilahi yang membuktikan perintah dalam agama dan negara.
          Insyafilah hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan syetan, waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama dan negara, agar dapat meneliti diri, kalau-kalau tertarik oleh bisikan Iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua.
Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian:
1. Terhadap orang-orang yang lebih tinggi dari pada kita, baik dlohir maupun bathin, harus kita hormati, begitulah seharusnya hidup rukun, saling harga menghargai;
2. Terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan, sebaiknya harus bersikap rendah hati, bergotong-royong dalam melaksanakan perintah agama dan negara, jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan, kalau-kalau kita terkena firman-Nya “adzâbun alîm”, yang berarti duka-nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai akhirat (badan payah hati susah);
3. Terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh, sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran, agar mereka merasa senang dan gembira hatinya, jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya, sebaliknya harus dituntun dibimbing dengan nasehat yang lemah lembut yang akan memberikan keinsyafan dalam menginjak jalan kebajikan;
4. Terhadap fakir-miskin, harus kasih sayang, ramah tamah serta bermanis budi, bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hari kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan, oleh karena itu janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang, karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah qudrot Tuhan.
          Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran meskipun terhadap orang asing karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam as, mengingat ayat 70 surat Isro yang artinya:
“Sangat kami muliakan keturunan Adam dan Kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami beri mereka rizki yang ada di darat dan di lautan, juga Kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluq lainnya.”
          Kesimpulan dari ayat ini, bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai, jangan timbul kekecewaan, mengingat surat al-Maidah, yang artinya:
“Hendaklah tolong-menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketaqwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama dan negara, sebaliknya janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama dan negara.”
          Adapun soal keagamaan, itu terserah agamanya masing-masing mengingat surat al-Kafirun ayat 6 : “agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku”, maksudnya janganlah terjadi perselisihan, wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur.
          Cobalah renungkan pepatah leluhur kita : Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai, andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna, karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri.
Dalam Surat an-Nahli ayat 112 diterangkan bahwa :
 “Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram, gemah ripah loh jinawi, namun penduduknya/ penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allôh, maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri.”
          Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh, guna kebaikan dlohir bathin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman, jangan sekali-kali timbul persengketaan, tidak lain tujuannya budi utama-jasmani sempurna (cageur-bageur).
          Tiada lain amalan kita, Thorîqot Qôdiriyyah Naqsyabandiyyah Pondok Pesantren Suryalaya, amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan dlohir-bathin yang bertalian dengan jasmani dan rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh perdaya syetan.
          Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amîn.

Patapan Suryalaya, 13 Pebruari 1956
Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan
Tertanda,


(SYEKH AHMAD SHÔHIBULWAFÂ TÂJUL ‘ÂRIFÎN RA)

Ilâ Hadrotî Syekh Ahmad Shôhibulwafâ Tâjul ‘Ârifîn ra. Al-fâtihah…

Kata-kata Mutiara

1. Jangan benci kepada ulama yang sejaman
2. Jangan menyalahkan ajaran orang lain
3. Jangan meneliti murid orang lain
4. Jangan meniggalkan tempat ketika tersinggung oleh orang lain

HARUS MENYAYANGI ORANG YANG MEMBENCIMU

Ngaran rupa kasakit dina sunda

NgARAN RUPA-RUPA KASAKIT

kasakit (busung lapar). barareuh meh saluar awak; kasakit bareuh di hm tempa! dina awak (semu muncunghul kawas bisul ngan taya mataan).

kasakit kulit sabangsa hapur, warnana bodas. semu karadak.

kasakit kulit sabangsa hapur, warnana bodas, semu karadak. kasakit dina dampal suku, liangan

kasakit kulit, barudus atawa carenang, biasana ateul lantaran kuman.

sabangsa bisul ngan Ieuwih teuas.

kuris, kasakit kulit nu babari tepa.

kasakit (budak) dina beuteung lantaran cacing. ' sarupa bisul ngan leutik, aya nanahan, biasana lantaran ateul nu digaro, tuluy infeksi.

kasakit di jero ceuli (budak), kaluar nanah. daging anu jadi teu samistina tur ngalantarankeun ayana kasakit, daging jadi biasana dina tikoro, jsb.

kasakit kulit, warnana semu beureum ngagebleg (meh siga kulit ganas), karasana ateul, renyem; ganaseun sok aya oge nu nyebut “sekat”.

Kecap panganter basa sunda

'1. KECAP PANGANTEUR

Dina base: Sunda aye nu disebut kecap panganteur, boh kebap panganteur pagawean boh kecap pangameur kaayaan. leu kecap panganteur ten gunana pikeun ng‘antebkeun caritaan. Geura menan ieu ,

' Recap-Recap panganteur di handap.

am dahar barakatak seurl bek dahar berebet lumpat berewek soak/seen bfur ngapung blak nangkarak blok bahe blag tabuh bluk nangkuban bray beunta bray beurang bray caang bray muka brag hujan bras mandi bus asup . burusut ngising cat unggah celengkeung ngomong/nyarita ceiengok nyium ¢ cap t‘tis « oer kiih

Diajar basa sunda

Dugi ka danget ieu, buku-buku pangdeudeul pangajaran basa Sunda teh karaos kirang keneh. Atuh teu matak heran upami kakuping sora-sora humandeuar ti paraguru basa Sunda di sakola, majar ngaraos abot ngajarkeun basa Sunda, jalaran heureut pakeun kirang bahan. Tangtos bae, ieu teh hiji rereged anu kedah tiasa diungkulan enggoning ngaronjatkeun ajen pangajaran basa Sunda.

Dumasar kana ha! eta pisan, sirn kuring saparakanca nyusun ieu buku Peperem'an, manawi tiasa dianggo sumber pangrojong pangajaran basa Sunda cepengeun guru sareng murid, boh di SD, di SMTP, atanap'i d'i SMTA. Bahan-bahan nu aya dina ieu buku ngahaja kenging m’ilih supados Iuyu sareng materi nu aya dina GBPP basa Sunda

Atuh kanggo umum anu hoyong mikawanoh basa sareng budaya Sunda, ieu buku tiasa dianggo cepengan, minangka panganteur enggoning neuleuman budaya Sunda nu langkung jembar.

Sanaos teu patos Iengkep, nu nyusun sakedah poiah ngusahakeun supados materi dina ieu buku tiasa ngebrehkeun kabeungharan basa sareng budaya Sunda. Kumaha beunghama kecap-kecap basa Sunda upamina, baris kagambar dina bab Rupa~rupa Omongan, Rupa-rupa Diuk, Rupa~rupa Leumpang, atanapi dina bab Obahna Anggota Baden. Sawatawis materi ngahaja diwuwuhan ku gambar. Maksadna, supados sing saha anu hoyong mikawanoh barang-barang warisan budaya Sunda, tiasa terang kalawan jentre kana barangna.

Dina mahabuna kamajuan elmu pangaweruh kiwari, umumna nu diudag teh pasualan atanapi pangaweruh nu anyar. Ku kituna, sabengbatan man ieu buku teh sapertos nu teu aya pupurieunana da sasat hiji pabetekan nu eusina paparabotan heubeul. Moal boa seueur di antawisna anu tos teu dipikawanoh deui ku balarea. Tah, bilih teras lapur kateureuy wak’tu, urang pulungan deui nu tos nyarahcal m ruragan-laleungitan teh. Eta cenah tos teu Iuyu sareng paneka fa keun bae, da iieu mah niatna oge kapan ngampihan. Bil'ih b anak incu katambias, lali ka purwadaksi.

Tangtos bae ieu buku teh seueur keneh kakiranganana

..-...-.J AA--..~ ”AM-..‘;‘! AAA.“ .A...‘ I, il' A1.‘.‘-. AL-7

keberanian belajar bahasa Sunda

sampai saat ini buku buku untuk belajar bahasa Sunda masih dirasakan sangat kurang yang tentunya sangat disayangkan sehingga anak-anak zaman sekarang sangat susah untuk belajar bahasa Sunda karena kekurangan bahan dan tentunya kita harus mendukung kekurangan itu dengan menambah beberapa produk-produk buku-buku bahasa Sunda rumah saya kenal tapi sayang

dongeng cerita parepe di Waduk Jatiluhur

kisah ini diceritakan oleh salah Seorang warga di Kecamatan Jatiluhur kejadiannya sekitar tahun 80 tersebutlah kisah seorang kuli bangunan di mana kuli bangunan ini pekerjaannya berbeda dengan orang lain seperti biasanya kerjanya yaitu memasang tarif P di bangunan-bangunan konstruksi

ide ide bisnis yang baik buat memulai bisnis Online

Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas tentang ide-ide yang bagus untuk bisnis online pertama yang sering dilakukan untuk memulai bisnis Online adalah dengan membuat electronic book atau book biasanya elektronik begini menggunakan PDF file software yang paling mudah digunakan yaitu Microsoft Word alat pabriknya biasanya menggunakan novapdf Kenapa novapdf karena novapdf memiliki fasilitas untuk membubuhi password dalam membuka file ya electronic book ini misalnya membuat tutorial masakan kemudian cara sukses berbisnis laundry pemulihan cara sukses berbisnis bengkel cara sukses membuat resep masakan 100 resep masakan di Indonesia tutorial memperbaiki sepatu cara mencuci pakaian dan menyetrika jual beli skripsi atau jasa pembuatan makalah kini telah salah satu produk yang bisa dijual Kemudian untuk media sinyal bisa membuat website website penulis sarankan membeli dari rumahweb.com penulisan laper mah website recommended karena pelayanannya yang memuaskan dan harganya murah-murah setelah website jadi Anda bisa menggunakan jasa backlink Builder jasa backlink Builder ini harganya bisa dari Rp500.000 sampai satu juta rupiah demikian beberapa tutorial untuk memulai bisnis Online

Langkah mudah memulai bisnis online

Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas tentang Apa itu bisnis online bisnis online adalah bisnis yang dijalankan dengan bantuan koneksi internet dan beberapa gadget pilihan seperti handphone Android ataupun personal komputer atau PC kelebihan dari bisnis online ini adalah dapat dilakukan di mana saja di tempat mana saja di mana tersedia jaringan internet seperti dijelaskan pada tulisan-tulisan sebelumnya bahwa orang di internet itu mencari tidak aktif mencari tiga hal yaitu uang informasi uang formasi seksualitas informasi tentang agama atau Tuhan media yang digunakan bisa melalui website YouTube atau halaman Facebook produk yang dijual bisa berbentuk produk produk krim atau produk elektronik atau Ibu electronic book

Rahasia Kekuatan Cinta


Andai di dunia ini tidak ada cinta, maka hidup akan serasa gersang, hampa dan tidak ada dinamika. Cinta bisa membuat sesuatu yang berat menjadi ringan, yang sulit menjadi sederhana, permusuhan menjadi perdamaian dan yang jauh menjadi dekat. Itulah gambaran kekuatan cinta.

Cinta, ditilik dari sudut manapun selalu menarik untuk dibahas. Sejarah mencatat, sejumlah seniman, teolog sampai filosop membicarakan cinta dari berbagai perspektifnya baik dalam bentuk roman, puisi, syair bahkan sampai dalam bentuk tulisan ilmiah yang bernuansa teologis, fenomenologis, psikologis ataupun sosiologis.

Filosop sekaliber Plato bahkan pernah mengatakan �Siapa yang tidak terharu oleh cinta, berarti berjalan dalam gelap gulita�. Pernyataan ini menggambarkan betapa besar perhatian Plato pada masalah cinta, sampai-sampai dia menyebut orang yang tidak tertarik untuk membicarakannya sebagai orang yang berjalan dalam kegelapan.
Peranan cinta dalam kehidupan tidak diragukan lagi pentingnya. Cinta diyakini sebagai dasar dari perdamaian, keharmonisan, ketentraman, kebahagiaan bahkan kebangkitan peradaban. Namun apa sesungguhnya cinta itu ?

Diakui, problem yang dihadapi saat membicarakan cinta biasanya adalah persoalan definisi. Belum pernah ditemui suatu rumusan tentang cinta yang singkat, padat dan mewakili pemahaman akan hakikat cinta secara tepat.

Jalauddin Rumi pernah mengatakan bahwa cinta itu misteri, tidak ada kata-kata yang bisa mewakili kedalamannya.

Cinta tak dapat termuat dalam pembicaraan atau pendengaran kita,

Cinta adalah sebuah samudera yang ke dalamannya tak terukur �

Cinta tak dapat ditemukan dalam belajar dan ilmu pengetahuan,

buku-buku dan lembaran-lembaran halaman.

Apapun yang orang bicarakan itu, bukanlah jalan para pecinta.

Apapun yang engkau katakan atau dengar adalah kulitnya;

Intisari cinta adalah misteri yang tak dapat kau buka !

Cukuplah ! Berapa banyak lagi kau akan lengketkan kata-kata di lidahmu ?

Cinta memiliki banyak penyataan melampaui pembicaraan. . .

Oleh sebab itu, disini kita tidak akan mendefinisikan cinta karena khawatir mereduksi kedalamannya. Biarlah cinta berbicara dalam perbuatan kita. Disini, kita akan mencoba mencermati unsur-unsur yang selalu ada dalam cinta.

Erich fromm, murid kesayangannya Sigmund Freud menyebutkan empat unsur yang harus ada dalam cinta, yaitu :1. Care (perhatian).

Cinta harus melahirkan perhatian pada objek yang dicintai. Kalau kita mencintai diri sendiri, maka kita akan memperhatikan kesehatan dan kebersihan diri. Kalau kita mencintai orang lain, maka kita akan memperhatikan kesulitan yang dihadapi orang tersebut dan akan berusaha meringankan bebannya. Kalau kita mencintai Allah Swt., maka kita akan memperhatikan apa saja yang Allah ridhai dan yang dimurkai-Nya.2. Responsibility (tanggung jawab).

Cinta harus melahirkan sikap bertanggungjawab terhadap objek yang dicintai. Orang tua yang mencintai anaknya, akan bertanggung jawab akan kesejahteraan material, spiritual dan masa depan anaknya. Suami yang mencintai isterinya, akan bertanggung jawab akan kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangganya. Karyawan yang mencintai perusahaannya, akan bertanggung jawab akan kemajuan perusahaannya. Orang yang mencintai Tuhannya, akan bertanggung jawab untuk melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Itulah Responsibility.3. Respect (hormat).

Cinta harus melahirkan sikap menerima apa adanya objek yang dicintai, kelebihannya kita syukuri, kekurangannya kita terima dan perbaiki. Tidak bersikap sewenang-wenang dan selalu berikhtiar agar tidak mengecewakannya. Inilah yang disebut respect.4. Knowledge (pengetahuan). Cinta harus melahirkan minat untuk memahami seluk beluk objek yang dicintai. Kalau kita mencintai seorang wanita atau pria untuk dijadikan isteri atau suami, maka kita harus berusaha memahami kepribadian, latar belakang keluarga, minat, dan ketaatan beragamanya. Kalau kita mencintai Tuhan, maka harus berusaha memahami ajaran-ajaran-Nya.Kalau empat unsur ini ada dalam kehidupan kita, Insya Allah hidup ini akan bermakna. Apapun yang kita lakukan, kalau berbasiskan cinta pasti akan terasa ringan. Karena itu nabi pernah bersabda: �Tidak sempurna iman seseorang kalau dia belum mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sensiri�. � Cintai oleh mu mahluk yang ada di muka bumi, pasti Allah akan mencintaimu�.Supremasi kebahagiaan tertinggi, kalau kita mampu mencintai orang lain dengan tulus tanpa pamrih, mencintai diri sendiri secara proporsional, mencintai Allah dengan penuh loyalitas dan selalu merasa dincintai-Nya. Inginkah hidup kita bermakna ? Let Love be Your Energy !Salam Cinta

------------------------Silahkan buka juga link halaman Facebook "Sinarilah Dunia Dengan Cinta" untuk gabung, sukai dan berdiskusi berbagi makna tentang cinta. Klik linknya dibawah ini: => http://www.facebook.com/sinarilahduniaKitab Al Minhaj Syarah Shahih Muslim 9 Jilid

Catatan Pelapak tetap tunduk terhadap Aturan penggunaan Bukalapak.

Dapatkan Subsidi Ongkir hingga Rp. 30.000 via Ekspedisi J&T dengan kode voucher KIRIMJT.

Temukan berbagai produk di Toko Barokah Ilmu yang telah menyediakan pengiriman via J&T Express.

Gunakan kode voucher KIRIMJT untuk mendapatkan gratis ongkos kirim dari J&T Express (maksimal potongan Rp30.000) dengan minimal transaksi pembelian sebesar Rp80.000 (tidaktermasuk ongkos kirim).

Setiap pengguna bisa menggunakan voucher KIRIMJT sebanyak 4 (empat)kali sehari.

Voucher tersedia dalam jumlah terbatas setiap harinya selama masa promosi.

berita hari ini kompasberita hari ini di tv oneberita terbaru hari ini di seluruh duniaberita hari ini terbaru 2017berita terkini sctvberita terkini onlineberita hari ini metro tvberita kriminal hari ini

TENTARA YANG TAK TERLIHAT

TENTARA YANG TAK TERLIHAT
Di saat posisi kita sedang sulit, seakan tidak ada lagi solusi dan jalan keluar. Pernahkah kita merasakan pintu solusi yang tiba-tiba terbuka? Atau kemudahan yang tiba-tiba menghampiri?
Setiap manusia pasti pernah mengalami hal itu. Di saat ada semacam rahmat dan jalan keluar yang dikirim oleh Alloh untuk kita, sementara kita sendiri tidak merasakannya. Dan kita tidak terpikir solusi itu datang dari mana.
Alloh berfirman :
Wa anzala junudan lam tarouha
"Dan Alloh menurunkan bala tentara yang kamu tidak melihatnya". (QS At Taubah : 26)
Hanya ada satu syarat agar "bantuan" dari Alloh datang menghampiri kita. Yaitu dengan melepas segala harapan dari sekitar kita dan tidak lagi mengandalkan kekuatan serta kemampuan kita.
Kemudian serahkan semua harapan kita kepada Alloh dan pasrahkan semua harapan kita hanya kepadaNya.
H. Akbar Mardani
MTQN PPS Arrafiiyah 
Munjul Kayumanis Bogor
Rabu, 21 Pebruari 2018
PELANTIKAN BAKOMUBIN PROVINSI BANTEN

PELANTIKAN BAKOMUBIN PROVINSI BANTEN

Badan Koordinasi Muballigh se Indonesia (Bakomubin) menggelar pelantikan pengurus wilayah banten di markaz ATN, Jl. Ciracas Batok Bali No.18, Serang, Kec. Serang, Kota Serang, Banten pada Sabtu, 24 Februari 2018.

BAKOMUBIN adalah wadah organisasi Muballigh yang didirikan pada tahun 1996 oleh Almarhum KH Toto Tasmara sebagai wadah pengkaderan dan peminaan para Muballigh

Ketua Umum Bakomubin terpilih Dr Hasanudin Sag, Msi, MMPD dalam sambutannya mengatakan bahwa akan segera membentuk 8 kepengurusan tingkat Kota/kabupaten, karena kehadiran BAKOMUBIN di provinsi BANTEN  sangat di butuhkan untuk pembinaan calon Mubaligh Mubalighah.

Beliau bersama pegurus lainnya akan memberdayakan para Muballigh Muballighah BAKOMUBIN Banten  untuk di kirim ke lembaga pembinaan Masyarakat dan Daerah pedalaman,paparnya

Letkol Inf. (Purn.) Drs. H.A. Taufik Nuriman, MM, MBA, yang merupakan Ketua Majelis Syuro BAKOMUBIN Banten memberikan masukan kepada BAKOMUBIN BANTEN untuk melakukan pembinaan kepada Para Umaro (pemerintah) karena godaan sebagai Pejabat pemerintahan sangat berat, baik godaan wanita maupun godaan suap atau korupsi. 

Bupati Serang 2 periode ini mengungkapkan rasa syukurnya, bisa menjalankan amanah sebagai Bupati dan melewati semua godaan tersebut

Mantan Kabintal Kopassus tersebut juga mengatakan agar umat hati hati dengan berita berita yang  beredar, harus bisa memfilter mana berita yang benar dan mana hoax

Hadir juga Drs Idris  Zamroni Msi mewakili Kanwil kementrian Agama, Kanwil Kemnetrian Agama menyambut baik hadirnya BAKOMUBIN Banten dan bisa bersama sama membantu program SALAM (silaturahim lembaga keagamaan dan BERKAH (belajar Rahasia Nikah)

Kita bangga BAKOMUBIN di pimpin cucu pendiri NKRI dari SUKABUMI KH Anwar Sanusi, sehingga tidak perlu di ragukan lagi komitmen BAKOMUBIN untuk menjaga NKRI dari pihak pihak yang ingin mmenghancurkan bangsa, ujar Dr. H. A. M. ROMLY Ketum MUI Banten

Dalam taushiyahnya Ketum MUI banten mengatakan ada banyak jenis Kyai/Muballigh, diantaranya Kyai tandur (kyai / Muballigh yang memiliki Pondok pesantren) Kyai tutur (kyai / muballigh yang suka ceramah kemanamana), Kyai Catur (kyai/Muballigh yang aktif di politik/pemerintahan dan kyai Sembur (kyai/Muballigh yag menguasai pengobatan)

Prof Dr KH Deddy Ismatullah Ketum DPP BAKOMUBIN mengatakan bahwa tujuan BAKOMUBIN ingin mengembalikan kejayaan islam, baik dalam hal ekonommi, sosial dan politik.BAKOMUBIN  yang beliau pimpin bercita cita ingin membangun kemandirian Muballigh denga meneladani Rasulullah sebagai Uswatun Hasanah yang sukses sebagai pedagang, pemimpin negara dan Imam Sholat. Kekuatan ekonomi harus di pegang orang beriman karena negara ini sudah di kuasai pemegang modal yang ingin menghancurkan budaya dan jati diri bangsa Indonesia.

Prof deddy  yang juga merupakan guru besar UIN mengatakan bahwa setiap Muballigh BAKOMUBIN harus memiliki keseimbangan Ilmu, akhlak dan Amal sehingga bisa menjadi uswatun hasanah.

Dalam sambutanya Prof Deddy mengundang pengurus BAKOMUBIN dan tokoh tokoh umat untuk hadir di acara seminar ekonomi umat pada taggal 15 maret di gedung DPR dengan menghadirkan praktisi wirausaha yang sudah teruji dan terbukti dan bisa di duplikasi di masjid dan pesantren

Disamping itu, tentunya para muballigh dan muballighah berbuat yang sangat bermanfaat untuk kemaslahatan umat, agar umat Islam mampu menjadi penggerak, pendorong dan pengendali moral dan nurani bangsa terutama dalam menghadapi perkembangan global di masa datang, tandasnya

Selain menjadi pembinaan keagamaan umat, muballigh juga terus membina hubungan kemitraan yang harmonis dan elemen masyarakat lainnya dalam memberi semangat kepada para pengurus yang baru di lantik 

Ikut serta dalam rombongan DPP  Bakomubin Yanuar Amnur sebagai ketua bidang Organisasi, Dra Fatmawati wakil ketua bidang pengabdian masyarakat dan M.Harry Naldi sebagai ketua bidang humas dan infokom Dan ustadzah Ririen sebagai wakil sekjendMEDIA CENTRE DPP BAKOMUBIN

M.Harry Naldi

Ketua bidang humas Infokom

Agus.R Adila
Sekertaris 
DPW BANTEN

Sabda Pangersa Abah Aos untuk MC Manaqib


Sabda Pangersa Abah Aos untuk MC Manaqib , membawakan yg singkat dan padat , Saur beliau di mulai Manaqib di kediaman Bpk. H. Soetomo pada tanggal 19 Februari 2018 sbb:
Assalamu'alaikum Wr. Wb. ...........
Manaqib ini dalam rangka Maulid Nabi Muhammad Saw, untuk Jejayaan NKRI, Kejayaan Agama dan Negara dan Peradaban Dunia, di awali dengan Majelis Do'a :
- Untuk Seluruh Ahli Sisilah TQN Ma'had Suryalaya Al Fatihah........
- Untuk Segala Hajat Pemangku Manaqib Bapak/Ibu............. Al-Fatihah........
- Untuk segala urusan Ikhwan Wal Akhwat TQN Ma'had Suryalaya Al-Fatihah...... 
- Untuk Ketahanan Nasionan NKRI,Kejayaan Agama dan Negara Serta Peradaban Dunia Al-Fatihah.....
Dan nanti seterusnya pengumuman dan Khidmat Ilmiah dll
Afwan.

MANAQIB Syekh Abdul Qodir Al Jailani Q.S. Bersama Syekh Mursyid Fihadza Zaman

MANAQIB Syekh Abdul Qodir Al Jailani Q.S. Bersama Syekh Mursyid Fihadza Zaman "Pangersa Abah Aos Q.S." Dari Awal
Maghrib Berjama'ah Dirumah Bapak H. Eka Budi Susetya Jakarta Garden City Cluster Lantana Blok D.26, Selasa 20 Februari 2018.

HIDMAD ILMIAH :
1. K.H.DR. Ahmad Rusydi Al Wahabi :
- Mempelajari Ilmu Ini ( TQN PPS ) Perlu Waktu Yang Lama Dan Perlu Proses, Berbeda Dengan Ilmu Lain. Seperti Abah Aos Perlu 44 Tahun Belajar Kepada Abah Anom, Perlu Waktu... Proses... Dan Ujian Diantaranya :
* Kemana-Mana Jalan Kaki Selama 5 Tahun.
* Dari Ciceuri Ke Suryalaya Pergi-Pulang Jalan Kaki Selama 8 Tahun.
* 11 Tahun Tidak Berkumpul Dengan Umi.
* Dan Masih Banyak Lagi...

- Jadikan Amalan Kita Ini Seperti Jam Biologis, Artinya... :
* Kalau Tidak Sholat Malam... Rasanya Seperti Tidak Makan Pagi.
* Kalau Tidak Khotaman Seperti Tidak Makan Malam, Dsb...

- Jihad Hati Lebih Berat Dari Mengistiqomahkan Sebuah Amalan, Misalnya... : Menjaga Hati Supaya Bersih Dari Iri, Benci, Dendam, Dll.
- Kapan Kita Sampai Kepada Alloh ? Apakah Kita Bisa Sampai Kepada Alloh ? Kuncinya Satu : Mencintai Syekh Mursyid, Karena Syekh Mursyid Mencintai Alloh. Sabda Rasul : Engkau Bersama Dengan Orang Yang Sudah Bersama Alloh.
2. Pangersa Abah Aos Q.S. :
- Ini Pentingnya Acara Manaqib Yang Dikemas Oleh Abah Anom Q.S., Jaman Abah Sepuh Belum Bisa Terbuka Seperti Ini, Masih Ngumpat-Ngumpet Dari Penjajah.

- Maksud Susunan Acara Manaqib :
* Al Quran : Sesuai Ajaran Al Quran Dan Hadist.
* Sholawat : Cinta Kita Kepada Rosul.
* Tanbih : Wasiat Abah Sepuh.
* Tawassul : Berdo'a Dan Menyambungkan Dengan Ruh-Ruh Suci, Orang-Orang Sholeh.
* Manqobah : Memperingati Dan Mencintai Kisah Dan Riwayat Orang-Orang Sholeh.

- Mengenai Do'a Dan Sholat Jenazah Wafatnya ( Pulangnya Abah Anom Q.S. ) :
* Abah Aos Adalah Imam Pertama Kali, Atas Permintaan Keluarga Yaitu K.H. Noor Anom Mubarok ( Adik Kandung Abah Anom Q.S. ).
* Do'a Yang Dibaca BUKAN Yaa Alloh Ampunilah Orang Ini ( Guru Kami ), Tutuplah Aibnya, TETAPI "Yaa Alloh Ampunilah Kami, Tutuplah Aib Kami, Atas Kemuliaan Orang Ini ( Guru Kami )", Do'a Tersebut Tidak Ada Dalam Ilmu Fiqih Umum, Do'a Tersebut Langsung Diajarkan Oleh Alloh Kepada Abah Aos Saat Berlari Dari Pos Kamtib Suryalaya Menuju Jenazah Abah Anom Karena Dipanggil Oleh K.H. Noor Anom Mubarok. 
* Abah Anom Adalah Bapak Suci Yang Tidak Mempunyai Aib Sedikitpun, Ruh Qudus, Juru Selamat, Al Mujjadid.

- Abah Aos Berdo'a Untuk Kita Semua : Semoga Alloh Berkahi Semuanya... Segalanya... Selamanya... Bikaromati Ahli Silsilah Thoriqoh Qodiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Al Faatihah...
NIKMATI JALAN HIDUP DENGAN YANG DISUKAI ALLOH

NIKMATI JALAN HIDUP 
DENGAN YANG DISUKAI ALLOH

Najib Mahfoudh, sastrawan Mesir peraih Nobel mengatakan :
Al-khoufu laa yamna'u minal-maut wa laakinnahu yamna'u minal-hayat.
"Rasa takut itu tak mencegah datangnya kematian. Rasa seperti itu hanya mencegah lancarnya kehidupan".
Kalimat indah ini jelas sekali mencoba untuk mengungkapkan kebanyakan rasa yang ada di benak kebanyakan manusia, yakni takut mati.
Ditakuti atau tidak, kematian pasti datang pada waktunya. Mau menjauh dari kematian ternyata malah ketemu dengannya di waktu dan tempat bersembunyi. Ada orang yang lari menjauh dari medan perang karena takut kilauan pedang dan lesatan anak panah, ternyata terjatuh ke dalam lubang yang dihuni oleh ular berbisa. Lalu dia mati dengan terhina.
Takut pada kematian hanya akan membuat manusia menjadi murung, tak bergairah hidup, malas bekerja dan putus asa karena menganggap bahwa semuanya akan segera berakhir. Dan lupa bahwa hidup masih akan terus berlanjut entah sampai kapan. Dia pun lupa bahwa setelah kematian kita, ada kehidupan orang lain yang berkaitan dengan kehidupan kita. Oleh karena itu yang penting adalah bukan takut pada kematian, melainkan takut kepada Alloh dan bersiap-siap untuk kematian.
Teruslah berbuat, bekerja dan beribadah untuk bekal kematian. Nikmati jalan hidup kita masing-masing dengan dan cara yang disukai Alloh. Hapuslah kemurungan dan buanglah kegelisahan.
H. Akbar Mardani
Madrasah TQN PPS Arrafiiyah
Munjul Kayumanis Bogor
Kamis, 22 Pebruari 2018
MANAQIB Syekh Abdul Qodir Al Jailani Q.S. Bersama Guru Agung

MANAQIB Syekh Abdul Qodir Al Jailani Q.S. Bersama Guru Agung "Pangersa Abah Aos Q.S." Dari Awal Maghrib Berjama'ah Di Masjid Al Hanin Rawabebek Bekasi, Sabtu 17 Februari 2018.

HIDMAD ILMIAH :
1. K.H.DR. Akbar Mardani :
- Kita Telah Diberikan Tongkat Oleh Pangersa Abah, Tongkat Itu Adalah Kalimat Toyyibah LAA ILAAHA ILLALLOH, Pergunakanlah Tongkat Itu Untuk Menghadapi Berbagai Masalah.
- Harta Kekayaan Dan Keturunan Jangan Sampai Menjadi Penghalang Kita Untuk Beribadah ( Berdzikir ) Kepada Alloh.
- Pentingnya Kita Punya Guru ( Syekh Mursyid ) Yang Selalu Menasehati Dan Membimbing Kita Untuk Istiqomah Dzikir LAA ILAAHA ILLALLOH.

2. Abah Aos Q.S. :
- Amalan Amaliyah Kita Adalah Amalan Yang Telah Ditetapkan Untuk DISINI Dan DISANA.
- Sebulan Lagi Kita Akan Manaqiban Di Ubekistan, Semua Akan Terbawa Karena "Tak Terkejar Tetapi Tak Ada Yang Tertinggal", Siapa Saja Yang Mau.
- Kalau Ingin Cepat Sampai Jangan Mampir Sana Sini, Kalau Ingin Cepat SAMPAI Kepada Alloh "Langsung Dzikirnya LAA ILAAHA ILLALLOH".
- Do'a Abah : Semoga Kita Istiqomah, Diberkahi Semuanya... Segalanya... Selamanya, Bikaromati Ahli Silsilah Thoriqoh Qodiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Al Faatihah..
[Dari SURYALAYA di SIRNARASA]

[Dari SURYALAYA di SIRNARASA]

Kepada yang terhormat,
Ikhwan-Akhwat Pengamal TQN PP Suryalaya
di seluruh dunia

Assalamu 'alaikum Warohmatulloh Wabarokatuh.
Dengan ini diberitahukan kepada semua, untuk keseragaman dan kekhidmatan bersama, berikut ini Taujihat dari Pangersa Guru Agung Hadrotusyeikh ABAH AOS Ra Qs tentang panduan bagi siapa saja yang akan tampil menjadi Pembawa Acara atau MC (Master of Ceremony) Manaqib Tuan Syeikh Abdul Qoodir al-Jailani. Adapun urutan dan kata-katanya sebagai berikut:
Assalamualaikum warohmatulloh wabarokatuh.
Bismillahirrohmanirrohim.
Alhamdulillahi robbil alamin.
Wash sholatu wassalaamu ala syamsil mursalin wa qomarin nabiyyin wa sidroti muntahal 'arifin sayidina Muhammadin wa ala alihi washohbihi ajma'in.

Manaqib ini dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW, Ketahanan Nasional NKRI, Kejayaan Agama dan Negara, dan untuk Peradaban Dunia, diawali dengan Majlis do'a:
1. Untuk seluruh Ahli Silsilah TQN PPS, al-fatihah. 
2. Untuk Keluarga Besar seluruh Ikhwan TQN PPSS, segala hajatnya semoga Alloh kabulkan, al-fatihah. 
3. Untuk segala urusan Keluarga Besar Pemangku Hajat, al-fatihah. 
4. Untuk Ketahanan Nasional NKRI, Kejayaan Agama dan Negara, dan untuk Peradaban Dunia, al-fatihah.

Lailaha illalloohu walloohu akbar wa lillaahil hamd
Al Ikhlas
Lailaha illallohu...
Al Falaq
Lailaha illallohu...
An Naas.

Hidmat Amaliyah:
- Pembacaan Al-Quran dengan sholawatnya oleh... 
- Pembacaan Tanbih oleh... 
- Pembacaan Tawasul oleh... 
- Pembacaan Manqobah oleh... 
- Miftahush Shudur oleh...

Hidmat Ilmiyah:
1. 
2. 
3. 
Ditutup dengan doa oleh... 
Sholawat Bani Hasyim dan Sholawat Badriyah.

(Kalau ada sambutan setelah do'a manaqib, sebelum Miftahush Shudur atau Hidmat Ilmiyah)
Demikian Taujihat Pangersa Guru Agung disampakan agar dapat dilaksanakan.
Salam Khidmah,
Pembantu Khusus ABAH AOS

Tembusan:
- Sespri Guru Agung
- Arsip
"BAGI SAYA... MANAQIB ITU PENTING"

"BAGI SAYA... MANAQIB ITU PENTING"

Manaqib Syekh Abdul Qodir Al Jailani Q.S. Tadi Malam Hari Kamis 22 Februari 2018 Dari Awal Maghrib Berjama'ah Bersama K.H. Ali Asyik Masruri ( Wakil Talqin Pangersa Abah Aos Q.S. ) Di Masjid Nurul Yaqin Pengasinan Bekasi, Alhamdulillah... Terimakasih Abah, Terimakasih Yaa Alloh.
HIDMAD ILMIAH K.H. Ali Asyik Masruri :
1. Kita Harus Senang Dan Patuh Dengan Setiap Maklumat Dari Syekh Mursyid ( Abah Aos Q.S. )
2. Tujuan Maklumat Untuk MC ( Pembawa Acara ) Manaqib Antara Lain Adalah :
- Menyeragamkan Pembawa Acara Manaqib Dimana Saja Dan Kapan Saja.
- Singkat Padat Dan Mempermudah Para Ikhwan, Sehingga Siapa Saja Bisa Menjadi MC ( Pembawa Acara ) Manaqib.

Semoga Kita Diberikan Kekuatan Untuk Suka Dan Istiqomah Manaqib, Bikaromati Ahli Silsilah Thoriqoh Qodiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Al Faatihah...
"SUCIKAN JIWA DENGAN SERING HADIR MANAQIB"

"SUCIKAN JIWA DENGAN SERING HADIR MANAQIB"

MANAQIB Syekh Abdul Qodir Al Jailani Q.S. Dari Awal Maghrib Berjama'ah Bersama K.H. Ali Asyik Masruri ( Wakil Talqin Pangersa Abah Aos Q.S. ) Dirumah Bapak Haji Munasik Tambun Bekasi, Jum'at Tanggal 23 Februari 2018.
HIDMAD ILMIAH K.H. Ali Asyik Masruri :
1. Tidak Ada Orang Yang Bahagia Melebihi Orang Yang Sudah Ditalqin Oleh Syekh Mursyid, Orang Yang Sudah Ditalqin Oleh Syekh Mursyid Maka Ruhnya Sudah Tertulis Dengan Lafadz Alloh, Ruhnya Sudah Bersama LAA ILAAHA ILLALLOH.
2. Berasal Dari Alloh Maka Akan Kembali Kepada Alloh. Yang Dapat Kembali Kepada Alloh Adalah Ruh-Ruh Yang Sudah Tertulis Lafadz Alloh, Ruh-Ruh Yang Sudah Bersama LAA ILAAHA ILLALLOH.
3. Kenapa Saat Menghadiri Manaqib Kita Merasa Senang Dan Bahagia ??? Karena Pada Saat Manaqib Saat Itu Ruh Kita Melihat Dan Bergabung Dengan Ruh-Ruh Suci, Ruh-Ruh Para Nabi Hadir Di Situ, Ruh-Ruh Para Awliyya Alloh Hadir Bersama Kita, Guru Agung Kita Hadir Disitu, Yang Punya Manaqib Hadir Disitu.

Alhamdulillah... Begitu Indahnya Manaqib, Manaqib Adalah Karomat, Semoga Kita Dimampukan Untuk Suka Dan Istiqomah Manaqib. Bikaromati Ahli Silsilah Thoriqoh Qodiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Al Faatihah...
#CINTA MANAQIB=CINTA SYEKH MURSYID#

Nintendo Labo Hands On: As Fun As It Looks

Nintendo Labo Hands On: As Fun As It Looks


Pada bulan April, Nintendo merilis perangkat lunak dan sekelompok kardus lipat yang, jika dilengkapi dengan pengendali yang dapat dilepas dari Nintendo Switch, memungkinkan Anda membuat sekumpulan mainan - sebuah mobil kecil yang menggunakan getaran pengendali untuk merangkak, pancing, robot berikut, dll. Kit ini, yang disebut Nintendo Labs, patut dicontoh tentang apa yang membuat Nintendo berbeda dari perusahaan lain. Saya punya beberapa dari mereka, dan saya beri tahu Anda: Mereka luar biasa.

Ambil mobil remote control, misalnya. Anda mengeluarkan potongan karton, ikuti instruksi perakitan di layar Anda, lalu geser pengalih sakelar ke satu sisi. Dengan menggunakan layar utama, Anda memindahkan getaran, menggerakkan benda itu. Setelah dirakit, remote control digunakan untuk menyalakan layar. Anda bahkan bisa mengatur sumber panas, mengikuti tangan Anda seperti hewan peliharaan kecil. Brilian.

Software Lab juga akan menyertakan bagian yang disebut Toy-Con Garage. Seperti kebanyakan perangkat keras tipe kode-untuk-kode, Anda menghubungkan bersama jika-lalu jenis perintah untuk membuat skenario baru. Anda bisa membuat gitar kardus, misalnya dengan garis yang berganti display, dan memutar catatan saat disentuh. Ada juga piano kardus untuk dimainkan.

Setelah bermain dengan mainan ini untuk waktu yang lama, sulit untuk mengatakan betapa banyak kesenangan yang tak terbantahkan itu baru. Tapi itu tidak masalah. Ini adalah bukti bahwa masih ada pencipta video game yang berpikir di luar penembak pertama dan ketiga. Itu sangat menyegarkan, dan ini sangat Nintendo.
modem KOMUNIKASI

modem
KOMUNIKASI
Modem, (dari "modulator / demodulator"),

Modem, (dari "modulator / demodulator"), salah satu kelas perangkat elektronik yang mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Modem juga menerima sinyal termodulasi dan mendemodulasinya, memulihkan sinyal digital untuk digunakan oleh peralatan data. Modem sehingga memungkinkan pembentukan media telekomunikasi, dukungan berbagai komunikasi data, seperti e-mail antara komputer pribadi, transmisi faksimili antara mesin faks, atau pengunduhan file audio-video dari server Web yang luas di seluruh dunia ke sebuah homepage. komputer.

Kebanyakan modem adalah "voiceband"; yaitu, mereka mengaktifkan peralatan terminal digital, yang dirancang dengan persyaratan bandwidth sempit dari suara manusia. Modem kabel, di sisi lain, mendukung transmisi data melalui saluran serat hibrida hibrida, yang pada awalnya dirancang untuk menyediakan layanan televisi dengan bandwidth tinggi. Kedua modem voiceband dan kabel dipasarkan sebagai modul kelas berukuran berdiri bebas yang dihubungkan ke port dan memiliki komputer pribadi. Selain itu, modem voiceband dipasang sebagai papan langsung ke komputer dan mesin faks. Mereka juga tersedia sebagai unit berukuran kecil yang dihubungkan ke komputer laptop.

Parameter Operasi
Modem beroperasi dalam komunikasi yang berbeda satu sama lain, dan untuk melakukan ini mereka harus mengikuti protokol yang sesuai, atau standar operasi. Standar modem modem voiceband di seluruh dunia ditetapkan oleh Sektor Standardisasi Telekomunikasi dari International Telecommunication Union (ITU). Di antara fungsi lainnya, standar ini menetapkan sinyal dimana modem memulai dan menghentikan komunikasi, membuat skema modulasi dan pengkodean yang kompatibel, dan mencapai kecepatan transmisi yang sama. Modem memiliki kemampuan untuk "jatuh kembali" ke kecepatan rendah agar bisa mengakomodasi modem yang lebih lambat. Standar "Full-duplex" memungkinkan transmisi dan penerimaan simultan, yang diperlukan untuk komunikasi interaktif. Standar "Half-duplex" juga memungkinkan komunikasi dua arah, namun tidak bersamaan; modem semacam itu cukup untuk transmisi faksimili.
Kisah Penjual Rambutan Dan Kang Dedi Mulyadi

Pemuda itu tertatih sambil membawa keranjang berisi rambutan. Dia memiliki perawakan kurus dan memakai baju yang sudah agak lusuh.
Saya memanggilnya untuk naik ke atas pentas. Pemuda itu terlarut dalam musik bernada ceria. Suara terbata-bata pun keluar dari mulutnya saat dia berusaha menyebutkan namanya sendiri.
Ternyata pemuda itu bernama Aming, warga Tanjungsari, Kecamatan Pondoksalam. Usai berjoged ria, sambil kembali terbata, Aming menceritakan bahwa ia menyukai lagu berjudul 'Kebesaran Tuhan' milik Charly van Houten.
Saya tertegun mendengar cerita Aming. Ternyata, di tengah segala keterbatasan yang dia alami, ada nama Allah yang selalu ia agungkan dalam ucapan dan perbuatannya.
"Allahu Akbar Maha Besar, memuja-Mu begitu indah," demikian nyanyian Aming.
Sehari-hari Aming berjualan rambutan untuk mengumpulkan biaya berobat. Aming ingin pita suaranya yang rusak akibat penyiksaan kedua orang tuanya itu kembali normal.
Saya dan teman-teman kemudian menitipkan modal usaha kepada Aming untuk berjualan buah. Uang sebesar Rp10 Juta berhasil terkumpul.
Saya tambahkan kios buah gratis. Aming bisa berjualan buah dengan didampingi ayah angkatnya, Pak Mandra, di Pasar Jumaah, Purwakarta
Di balik ketidaksempurnaannya, Aming ternyata sempurna. Ia selalu menyebut nama Allah sembari menjalankan kewajiban ikhtiar.
close

Popular Posts